Regulamin portalu relacjebiograficzne.pl

1. Ogólne informacje


Wszelkie prawa do portalu relacjebiograficzne.pl (dalej: portal) należą do podmiotów zawiadujących projektem pod nazwą Archiwum Historii Mówionej (dalej: AHM) będącego wspólną inicjatywą i własnością Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Portal powstał dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2016. Portal prezentuje pełne relacje biograficzne zgromadzone w AHM, wraz z opracowaniami, biogramami i zdjęciami archiwalnymi.

2. Zastosowanie portalu


Portal jest dostępny dla celów edukacyjnych, badawczych (naukowych i dziennikarskich), artystycznych i prywatnych dla wszystkich osób prywatnych i instytucji, które wykażą interes prawny. Użytkownicy portalu zobowiązani są przestrzegać ochrony danych osobowych i dóbr osobistych świadków, których relacje są zamieszczone w portalu. Intymne informacje na temat świadków nie powinny być rozpowszechniane, a ich dobra osobiste naruszane.

3. Prawa do zawartości


Całe AHM jest chronione copyrightami i prawami osobistymi świadków, osób nagrywających, a także podmiotów będących właścicielami i operatorami AHM. Metadane portalu i adekwatny software jest chroniony copyrightami AHM.

4. Dostęp do portalu


Pełny dostęp do zawartości portalu możliwy jest po zarejestrowaniu konta użytkownika. Po zatwierdzeniu formularza przez zespół AHM (w ciągu dwóch dni roboczych), użytkownik otrzymuje hasło do zalogowania do portalu. Login do portalu to podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Dane logowania powinny być traktowane poufnie i nie przekazywane osobom trzecim. W razie nadużyć, AHM ma prawo wycofać pozwolenie na użytkowanie portalu i – jeśli to będzie konieczne – podjąć dalsze kroki prawne.

5. Korzystanie z zawartości portalu


Zawartość archiwum może być wykorzystywana tylko do celów niekomercyjnych, tj. edukacyjnych i badawczych, szczególnie przez uczniów, studentów, naukowców i instytucje badawcze. Korzystanie z portalu do celów prywatnych jest także możliwe po udokumentowaniu zasadności dostępu. Wywiady, transkrypcje wywiadów oraz biogramy są dostępne dla użytkowników. Przy każdorazowym cytowaniu zawartości portalu należy umieścić przypis o następującej treści: „imię i nazwisko świadka, relacja nagrana w …. roku przez [imię i nazwisko nagrywającego], sygnatura relacji, Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA”.
Prawa do wykorzystania zawartości archiwum w zakresie przekraczającym prawo cytatu mogą być udzielane na rzecz i w trybie wskazanych w Umowie po akceptacji warunków przez podmioty zarządzające AHM. W sprawie sporządzenia odpowiedniej Umowy należy skontaktować się z AHM mailowo ahm@dsh.waw.pl lub telefonicznie +48 22 255 05 40.

6. Edytowanie materiałów zawartych na portalu


Edytowanie materiałów opublikowanych na portalu jest niedozwolone. Przez edytowanie rozumie się zmiany w zawartości (np. skracanie, przegrywanie, przemontowywanie itp.) oraz kopiowanie. Edytowanie materiałów zawartych na portalu każdorazowo wymaga zgody AHM. Zapytania należy kierować do AHM.

7. Prawa osobiste i zakaz użytkowania


Używając portalu należy pamiętać o prawach osobistych świadków; intymne, prywatne informacje nie powinny być rozpowszechniane, a ich dobra osobiste naruszane. Używanie zawartości portalu do celów reklamowych, politycznych i podobnych jest zakazane.

8. Odpowiedzialność


Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów opublikowanych na portalu tylko zgodnie z Regulaminem portalu relacjebiograficzne.pl. Wszystkie wyjątkowe sytuacje muszą być zgłaszane w celu uniknięcia nadużyć zawartości portalu przez osoby trzecie. W razie nadużycia, użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować AHM i wspierać AHM w razie postępowania dotyczącego dochodzenia praw AHM, udzielić niezbędnych informacji, dokumentów itp.

9. Wyłączenie odpowiedzialności


Roszczenia wobec AHM niezależenie od stanu prawnego są wyłączone, chyba że AHM lub jego przedstawiciel działał celowo lub z rażącym zaniedbaniem. AHM nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi zawarte w relacjach zamieszczonych na portalu.

10. Ochrona danych osobowych


Dane osobowe przetwarzane będą przez Dom Spotkań z Historią, Karowa 20, 00-324 Warszawa w celu prowadzenia ewidencji użytkowników archiwum. Dane będą wykorzystane wyłącznie do prowadzenia ewidencji użytkowników archiwum i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane będą przechowywane przez czas nieoznaczony. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: (abi@dsh.waw.pl).
Korzystanie z portalu oraz dane użytkowników są chronione polityką prywatności. Zasady tej polityki znajdują się pod adresem http://www.relacjebiograficzne.pl/4-polityka-prywatnosci-serwisu-wwwrelacjebiograficznepl

11. Postanowienia końcowe


We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego. AHM zastrzega sobie prawo zmiany lub poprawek niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r. i obowiązuje do zmiany lub odwołania.